Bookmark and Share

Zápis ze schůze rady

Vydáno dne 02. 11. 2015 (4925 x přečteno)

Dne 1.11.2015 proběhla schůze Rady ZČHL v salonku hotelu Central v Plzni . Rada - přítomni : Nolč, Polívka Milan, Janda, Matoušek, Studničková. Rada – omluveni : Záhrobský, Polívka Michal, Skala, Žák, Hosté: 0


PROGRAM :
1. Zahájení
2. Finance 2015
3. Hodnocení ligy 2015
4. Počet soutěží 2016
5. Vklad pořadatelů 2016
6. Způsob volby pořadatelů 2016
7. Způsob volby a počet členů Rady 2016
8. Termín a místo schůze žadatelů
9. Pravidla
10.Různé
11.Závěr


1) Zahájení
provedl K.Nolč přivítáním přítomných.


2) Finanční zprávu
k 31.10.2015 přednesl K.Nolč.
Počáteční stav účtu k 1.1.2015 : 16.270,- CZK
Příjmy celkem : 102.009,- CZK
Výdaje celkem : 103.805,- CZK
Konečný stav účtu k 31.10.2015 : 14.474,- CZK
Zálohy vratné : 14.000,- CZK
Zůstatek bez vratných záloh : 474,- CZK
Finanční zpráva bude přiložena k zápisu.


3) Hodnocení ligy 2015
Po kontrole zápisů a zhodnocení jednotlivých soutěží v uplynulé soutěžní sezoně bylo konstatováno, že soutěže proběhly v souladu s pravidly ZČHL. Členové Rady Zčhl mají k průběhu ročníku 2015 následující připomínky, postřehy a náměty k zamyšlení:

-(Nolč) – k závěrečnému vyhodnocení – pro příště je zapotřebí vždy předem domluvit způsob závěrečného vyhlášení, tzn. kdo ho provede, co bude vyhlašováno (kategorie-Ž, kategorie M, Cena M.Pytlíka). Dále je nutno předem dohodnout, kdo předpřipraví celkové výsledky tak, aby je bylo možno okamžitě, přímo na místě, doplnit o výsledek poslední soutěže, dopočítat konečné pořadí a následně poskytnout komentátorovi jako podklad pro závěrečné vyhlášení.
-(Nolč) – poděkování M.Polívkovi za zajištění diplomů a pohárů na závěrečné vyhodnocení ročníku 2015.

-(Rada Zčhl) – soutěže s nedostatky:
1. Brodeslavy – nesplnění podmínek konání Zčhl – startovní listina nebyla včas předána zástupcům Rady Zčhl, z důvodu technické závady na výpočetní technice
Rozhodnutí: bez sankcí (pořadatelem neovlivnitelná událost)
2. Zahorčice – nesplnění podmínek konání Zčhl – startovní listina nebyla včas předána zástupcům Rady Zčhl, závěrečné vyhlášení proběhlo 50 minut po posledním provedeném útoku, i přes upozorňování členů Rady Zčhl
Rozhodnutí: vratná záloha 1000,- Kč nebude vrácena
3. Úherce – nesplnění podmínek konání Zčhl – startovní listina nebyla včas předána zástupcům Rady Zčhl, z důvodu technické závady na výpočetní technice Rozhodnutí: bez sankcí (pořadatelem neovlivnitelná událost)
4. Krašovice – pořadatel nectil automatickou rezervaci u družstva žen SDH Poděvousy (trvalé startovní číslo pro rok 2015 = poslední)
Rozhodnutí: bez sankcí (v Pravidlech Zčhl 2015 nedořešeno)

P.Eret připraví finanční vypořádání s pořadateli sezony 2015 - vrácení částky 1.000,- CZK SDH Krašovice, SDH Bezděkov pod Třemšínem,
které nežádají o pořadatelství pro rok 2016 – nejlépe převodem na účet (zajistit kontakty).


4) Počet soutěží pro rok 2016
V ročníku 2016 bude 14 soutěží.


5) Vklad pořadatelů 2016
Vklad pořadatelů 3.000,- CZK , Vratná kauce 1.000,- CZK


6) Způsob volby pořadatelů 2016
Pořadatelé měli možnost se přihlásit do 31.10.2015 do 24:00 hod, kdy byla stanovena uzávěrka přijímání přihlášek na ročník 2016. Do tohoto termínu se přihlásilo celkem 14 zájemců o pořádání Zčhl(předběžné termíny): H.Lukavice(28.5.), Bučí(29.5.), H.Hradiště(18.6.), Štichovice(19.6.), Bolkov(25.6.), ÚMO Plzeň2-Slovany(26.6.), Brodeslavy(5.7.), Úherce(23.7.), Štěnovický Borek(30.7.), Únětice(6.8.), Namnice(6.8.), Chrást(7.8.), Mokrouše(13.8.), Seč(3.9.).
Prezentace žadatelů bude provedena pouze u nových zájemců (SDH Namnice) o pořádání Zčhl ročníku 2016, a to na stránkách ligy (www.zchl.cz).

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených žadatelů o pořádání soutěže v roce 2016 je shodný s počtem soutěží, volbu pořadatelů není zapotřebí provádět.

Pro orientaci, ohledně platby vratných záloh, jsou uvedeni pořadatelé ročníku 2015 : SDH Horní Lukavice (PJ), SDH Bučí (PS), SDH Horní Hradiště (PS), SDH Štichovice (PS), ÚMO Plzeň2-Slovany (PM), SDH Brodeslavy (PS), !!SDH Zahorčice (ST)!!, SDH Úherce(PS), SDH Krašovice (PS), SDH Únětice (PM), SDH Chrást (PB), SDH Mokrouše (PJ), SDH Bezděkov pod Třemšínem (BP), SDH Seč (PJ).

7) Způsob volby a počet členů Rady 2016
Volba tajná.
Hlasovací lístky připraví : Záhrobský
Každý účastník shromáždění žadatelů může navrhnout 2 kandidáty do Rady Zčhl.
Zájemce o členství v Radě Zčhl bude přítomný na Shromáždění žadatelů, případně bude zastoupený sborem s hlasovacím právem.
Počet členů Rady ZČHL pro rok 2016 bude 9.
Platný hlasovací lístek bude obsahovat 9 označených (zaškrtnutých) kandidátů. Jiné budou vyřazeny.


8) Termín a místo Shromáždění žadatelů
Shromáždění žadatelů proběhne, na základě rozhodnutí z info-jednání na soutěži v Chlumčanech, v neděli 22.11.2015 od 9:00 hodin v Plzni na Slovanech v restauraci v Šeříkovce.
Členové Rady Zčhl se sejdou tamtéž v 8:00 hod, z důvodu přípravy jednání.


9) Pravidla
-(Pravidlo IV.Termíny a začátky soutěží)
Změna ve formulaci poslední věty:
škrtá se „…trvalé startovní číslo.“
nahrazuje se zněním “…pevné číslo pořadí v systému automatické rezervace.“

-(Pravidlo XIV.Podmínky pro pořadatele soutěže)
Za text článku se doplňují dvě nové věty:
“Pořadatel je povinen zachovat posloupnost pořadí automatické rezervace. Je nutné vždy dodržet první (pokud si některý tým vybere číslo 1) a poslední (pokud si některý tým vybere poslední možné číslo rezervace) vybrané pořadí ze systému automatické rezervace.“

-(Pravidlo XI.Hodnocení jednotlivých soutěží)
Úprava bodování pro družstva žen:
Ženy (bodů)
1.místo 15
2.místo 12
3.místo 10
4.místo 8
5.místo 6
6.místo 5
7.místo 4
8.místo 3
9.místo 2
10.místo 1


10) Různé
- Poslední schůze Rady ZČHL před 1.kolem ročníku 2016 se zúčastní všichni rozhodčí, kteří dělají hlavního rozhodčího, aby byli poučeni a seznámeni se změnami v pravidlech (budou pozváni), pokud Rada Zčhl nerozhodne na dalších jednáních jinak.
- Návrhy na plakáty pro rok 2016 je možno tvořit do termínu konání Valné hromady (cca polovina ledna 2016).
- Zjistit možnosti sponzorování pro rok 2016 – nadace ČEZ, DSD Metal, Okal, Becker, Valeš, Probez, a další - pokud možno do termínu konání Valné hromady (cca polovina ledna 2016).
- Kontaktní jednání se zástupci ŠHL ohledně možnosti rozšíření působnosti ZČHL a ŠHL, pořadatelství, souběhu obou lig na vybraných soutěžích, případné úpravy pravidel obou lig, atd. proběhne dne 1.11.2015 od 17:00 hod v Horažďovicích. Za Zčhl se zúčastní:
Janda, Polívka Milan, Nolč, Studničková, Matoušek, Záhrobský, Polívka Michal.

- Byl přednesen námět pro uspořádání “Galavečeru Zčhl“ s vyhlášením celkových výsledků a s předáním cen, namísto v současné době prováděného vyhlášení na poslední soutěži Zčhl. Termín a místo tohoto “Galavečera“ bude stanoven vždy současně s termíny soutěží na Shromáždění žadatelů.

- SDH s hlasovacím právem na Shromáždění žadatelů:
Hlasovací právo na Shromáždění žadatelů mají:

1.Žadatelé : dle počtu soutěží (14) : H.Lukavice, Bučí, H.Hradiště, Štichovice, Bolkov, ÚMO Plzeň2-Slovany, Brodeslavy, Úherce, Štěnovický Borek, Únětice, Namnice, Chrást, Mokrouše, Seč.

2.Umístění:
muži do 10 místa v ročníku 2015 (mimo žadatele): Dehtín, Kalenice, H.Kamenice, Poděvousy

ženy do 5 místa v ročníku 2015 (mimo žadatele): Chválenice

3.Ostatní členové sdružení :
SDH Lhůta, SDH Dolní Hradiště, SDH Mrtník, SDH Krašovice, SDH Hůrky.

Tedy 24 sborů.
Z každého sboru se Shromáždění žadatelů mohou zúčastnit nejvýše dva členové.


11) Závěrem
poděkoval K.Nolč přítomným za účast. Ukončení schůze v 11:05 hod.


Rada ZČHL, Zapsal: Janda
Podpis: Janda v.r.

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl:

Nolč v.r., Polívka Milan v.r., Matoušek v.r., Studničková v.r.