Bookmark and Share

Zápis

Vydáno dne 06. 03. 2017 (4447 x přečteno)

Zápis z Valné hromady Sdružení Zčhl a ze schůze Rady Zčhl. Dne 5.3.2017 proběhla od 9:00 hod VH Sdružení Zčhl a současně s ní schůze Rady Zčhl v plzeňském hotelu Central.


 

Program :

1) Zahájení
2) Prezence (článek V, odst.4) Stanov Sdružení Zčhl)
3) Volba zapisovatele (článek V, odst.5) Stanov Sdružení Zčhl)
4) Zpráva o hospodaření
5) Zpráva dozorčí rady
6) Volba předsedy a místopředsedy Sdružení Zčhl (článek VI Stanov Sdružení Zčhl)
7) Volba dozorčí rady Sdružení Zčhl (článek VII Stanov Sdružení Zčhl)
8) Sponzoři 2017
9) Plakáty 2017
10) Finance – stav účtu »» cílové odměny družstev – zvýšení, ponechání, snížení (?)
11) Pravidla 2017 – Dodatek (název soutěže, odměny družstvům, …)
12) Nahlášení hlavních rozhodčích pořadatelů soutěží (?)
13) Různé
a. Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – stav(?)
b. Doplnění Pravidel Zčhl o úpravy schválené na Shromáždění žadatelů dne 27.11.2016
c. Kontrola předání kufříku s materiálem zástupcům SDH Únětice (doplnění (?))
d. Náměty na změny Pravidel Zčhl
e.
f.
g.
14) Diskuse
15) Závěr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sdružení Zčhl přítomni (zastoupeni) :
Lhůta (K.Nolč), Dolní Hradiště (J.Bech), Horní Hradiště (Vl.Záhrobský), Mrtník (P.Eret), Krašovice (-), Hůrky (J.Kešnerem k zastupování zmocněn K.Nolč), Úherce (A.Matouškem k zastupování zmocněn M.Polívka), Mokrouše (J.Šmolík-omluvil se před zahájením VH), Bučí (-), Horní Kamenice (-), tj. 6 členů z 10-ti, tzn. VH je usnášeníschopná.

Rada Zčhl přítomni (mimo členů zastupujících Sdružení Zčhl):
J.Nádvorník, O.Janda, L.Váchal, Z.Balvín

Rada Zčhl omluveni :
A.Matoušek, J.Šmolík

Hosté :
0


ad1) Zahájení, přivítání přítomných, návrh programu

ad2) Byla provedena prezence ve smyslu článku V, odst.4) Stanov Sdružení Zčhl:
6 přítomných členů Sdružení Zčhl z 10-ti možných – nepřítomní členové:
SDH Krašovice, SDH Úherce, SDH Bučí, SDH Horní Kamenice

ad3) Byla provedena volba zapisovatele ve smyslu článku V, odst.5) Stanov Sdružení Zčhl,
zapisovatelem byl navržen a zvolen O.Janda
Schváleno – 6 pro

ad4) Zprávu o hospodaření přednesl K.Nolč – viz příloha Zápisu
Schváleno – 6 pro

ad5) Zprávu Dozorčí rady přednesl K.Nolč – viz příloha Zápisu
Schváleno – 6 pro

ad6) Volba předsedy a místopředsedy, nejprve bylo provedeno seznámení s čl.VI Stanov Zčhl, poté předložen návrh na obě uvedené funkce a následně provedeno hlasování:
Návrh: J.Bech – předseda
Vl.Záhrobský - místopředseda
Schváleno – 6 pro

ad7) Volba dozorčí rady, nejprve bylo provedeno seznámení s čl.VII Stanov Zčhl, poté předložen návrh na tříčlennou dozorčí radu a následně provedeno hlasování o navržených členech, na závěr pak byla provedena volba předsedy a místopředsedy Dozorčí rady:
Návrh: K.Nolč – předseda
M.Polívka - místopředseda
O.Janda – člen dozorčí rady
Schváleno – 6 pro

Ad8) Zatím v jednání, předběžně:
DSD Metal
Probez
Libor Valeš
Fajn koš
Plzeňský kraj
Gejša
Marius Pedersen

Ad9) Průběžně se na nich pracuje, konečná verze bude hotova do konání další schůze Zčhl,
která proběhne v dubnu (zpracovává A.Studničková),
+ na jednání byl předložen rozpracovaný návrh Václava Grosse

ad10) Finance - stav účtu – viz příloha Zápisu, o výši cílových odměn pro družstva se rozhodne na další schůzi Zčhl, která proběhne v dubnu.
ad11) Pravidla 2017 – Dodatek o názvu ročníku 2017, v návaznosti na získání případného
hlavního sponzora – návrh:
Zatím žádný, bude řešeno průběžně, konečný návrh bude určen na dubnové schůzi
Rady Zčhl, poté bude dopracován návrh plakátu Zčhl a vytisknut v obvyklém počtu.

ad12) Vzhledem ke stabilizovanému okruhu rozhodčích v rámci Zčhl se od nahlášení
hlavních rozhodčích jednotlivými pořadateli soutěží upouští.

ad13) Různé:
a. Přeplatky, pohledávky
-zbývá ještě uhradit příspěvky dvou členů Sdružení Zčhl ve výši 200,- Kč. Tato částka bude převedena na účet Sdružení Zčhl nejpozději do 31.3.2017, v souladu s čl.VIII, odst.2 Stanov Zčhl (kontrola zaplacení – P.Eret, informace bude podána na dubnové schůzi Zčhl).

b. Doplnění Pravidel Zčhl 2017 o úpravy schválené na Shromáždění žadatelů dne 27.11.2016
-bylo provedeno v 12.2016 (Nolč → Adamec)

c. Kufřík + přepravka – má M.Polívka – předá SDH Únětice
Startovací pistole – má Libor Valeš
Banery – mají SDH Únětice
Zelená přepravka s materiálem – mají SDH Únětice
Doplnění Zápisů ze soutěží + nové jmenovky – zajistí Vl.Záhrobský do dubnové schůze Zčhl

d. Náměty na změny Pravidel Zčhl:
-nebyly vzneseny žádné

ad14) Diskuse:
-žádný podnět, byly pouze upřesněny některé předchozí body.

ad15) Závěr
K.Nolč poděkoval přítomným zástupcům Sdružení Zčhl a Rady Zčhl za účast a
P.Eretovi za zajištění prostor pro jednání Sdružení Zčhl.
Ukončení schůze v 10:23 hod.


Rada ZČHL, Zapsal: Ondřej Janda
Podpis: Ondřej Janda v.r.

Podpisy přítomných členů Sdružení Zčhl:
Záhrobský v.r., Bech v.r., Eret v.r., Polívka v.r. (SDH Úherce), Nolč v.r. (SDH Lhůta+SDH Hůrky)

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl (mimo členů zastupujících Sdružení Zčhl):
Janda v.r., Nádvorník v.r., Balvín v.r., Váchal v.r.

 

Další schůze Rady Zčhl proběhne v měsíci v dubnu 2017, termín a místo byly upřesněny a dohodnuty takto:
středa 12.4.2017 v 18:00 hod, salonek hotelu Central v Plzni.

 

(pro stránky Zčhl upravil a přepsal: Karel Nolč)