Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady

Vydáno dne 26. 04. 2016 (4658 x přečteno)

Dne 24.4. 2016  proběhla od 9:00 hod schůze Rady Zčhl v plzeňském hotelu Central.


Rada přítomni :

Nolč, Polívka Milan, Záhrobský, Šmolík

Rada omluveni :

Polívka Michal, Janda, Studničková, Matoušek, Žák

Hosté :
-

Program:

1)   Zahájení

2)   Projednání návrhu změny termínu konání 1. a 2.kola Zčhl v Horní Lukavici a Bučí (z 28.-29.5.2016 na 21.-22.5.2016)

3)   Kontrola doplnění Pravidel Zčhl 2016 dle Zápisu z VH Sdružení Zčhl ze dne 24.1.2014

4)   Proškolení hlavních rozhodčích a rozhodčích základny, nahlášených pořadateli soutěží ZČHL pro ročník 2016 – vzhledem k ustálenému obsazení dohodnuto neprovádět

5)   Sponzoři 2016

6)   Finance – stav účtu »» cílové odměny družstev - zvýšení nebo ponechání (?)

7)   Pravidla 2016 – Dodatek (název soutěže, odměny družstvům, …)

8)   Plakáty 2016

9)   Různé

  1. Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – stav(?)
  2. Kontrola předání kufříku s materiálem zástupcům SDH Horní Lukavice (doplnění (?))
  3. Náměty na změny Pravidel Zčhl
  4. Příští schůze – jednání Rady Zčhl 

10) Diskuse

11) Závěr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Úvodem přivítal Karel Nolč přítomné

 

2) Byl projednán návrh změny konání 1. a 2.kola Zčhl s tímto závěrem:

a) byla přečtena oficiální Žádost SDH H.Lukavice (zaslána Radě Zčhl mailem 10.4.2016), odůvodněná změnou termínů některých soutěží v celostátním kalendáři HZS, na základě posunu termínu mezinárodního lehkoatletického mítinku „Zlatá tretra“ v Ostravě (změna publikována až 23.3.2016)

b) Rada Zčhl byla dále seznámena s telefonátem SDH H.Lukavice, ve kterém bylo sděleno, že z důvodu změn v celostátním kalendáři, není SDH H.Lukavice schopna organizačně zajistit 1.kolo Zčhl 2016 (Josef Hůla)

c) Následně bylo provedeno hlasování o změně termínu (vzhledem k závažnosti rozhodnutí bylo hlasování provedeno i s účastí nepřítomných členů Rady Zčhl, a to přímým telefonickým dotazem), s výsledkem:

pro změnu termínu                             3 (Nolč, Matoušek, Žák)

pro zachování původního termínu     5 (Polívka Mil, Polívka Mich, Janda,

                                                              Studničková, Záhrobský)

zdržel se                                             1 (Šmolík)

Původní termín konání dvojkola Zčhl 28.5.(H.Lukavice) a 29.5.(Bučí) 2016 tedy zůstává i nadále v platnosti.

d) Sboru DH Lukavice bude zaslána mailem odpověď (Nolč), s rozhodnutím Rady Zčhl a s dotazem, zda je H.Lukavice schopna i přesto zorganizovat 1.kolo Zčhl v původním termínu 28.5.2016.

e) Pokud nebude H.Lukavice schopna zorganizovat 1.kolo Zčhl v dohodnutém termínu 28.5.2016, byl odsouhlasen další postup, který je uveden v odstavci 10) Diskuse tohoto Zápisu.

3) Byla provedena kontrola doplnění Pravidel Zčhl na stránkách Zčhl od poslední změny, která byla odsouhlasena na Shromáždění žadatelů

Pravidla Zčhl 2016 na stránkách Zčhl jsou v současné době aktualizována ve smyslu změn provedených na Shromáždění žadatelů 22.11.2015 a na Valné hromadě 24.1.2016.

Na základě požadavku J.Adamce ohledně automatického ukládání výsledků jednotlivých soutěží na internetové stránky Zčhl se provede doplnění Pravidla XIV. Podmínky pro pořadatele soutěže tak, že za stávající text bude doplněn další odstavec ve znění:

Pořadatel zašle výsledkovou listinu nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže na adresu redakce@firesport.eu v elektronické podobě. Vzor formuláře, který musí pořadatel vyplnit a odeslat, je na adrese: http://www.firesport.eu/dokument/vysledky_FireSport.xls 

Při vyplňování formuláře je důležité pro automatický převod dodržet formát !

Případné dotazy:

e-mail:             jan.adamec@strazov.cz 

4)      Bylo odsouhlaseno neprovádět v letošním roce proškolení rozhodčích - z důvodu jejich ustáleného obsazení na jednotlivých soutěžích a dále z toho důvodu, že znění Pravidel Zčhl nedoznalo v roce 2015 a 2016 žádných zásadních změn pro jejich rozhodování.)

5)      Sponzoři pro rok 2016 :

Pro rok 2016 byli doposud zajištěni sponzoři v celkové výši finančních příspěvků pro Zčhl cca 64.000,- Kč (PROBEZ, Valeš, DSD Metal, Gešvinder, Fajnkoš, Becker)

 

6)      Finance 2016 – cílové odměny družstev:

Stav účtu k 24.4.20106 – 62.362,- CZK, z toho 14.000,- CZK vratné zálohy pořadatelů
Zůstatek bez vratných záloh : 48.362,- CZK
Získáno od sponzorů : 64.000,- CZK
Nový stav :     126.362,- CZK (včetně vratných záloh)

                        112.362,- CZK (bez vratných záloh)

Bylo dohodnuto, že rozdělení odměn bude provedeno ve stejné výši jako v roce 2015.

 

Cílové odměny MUŽI :
1. místo           15.000,- CZK
2. místo           10.000,- CZK
3. místo             8.500,- CZK
4. místo             6.000,- CZK
5. místo             5.500,- CZK
6. místo             5.000,- CZK
7. místo             4.500,- CZK
8. místo             4.000,- CZK

 

Cílové odměny ŽENY :
1. místo           12.000,- CZKč
2. místo             8.000,- CZKč
3. místo             6.500,- CZKč
4. místo             4.500,- CZKč
5. místo             4.000,- CZKč

Muži  58.500,- CZK  + Ženy  35.000,- CZK  =      93.500,- CZK

 

7)      Pravidla 2016 :

 

Doplnit:

1) Dodatek pravidel pro rok 2016 :

 

a) Odměny družstvům dle bodu        6):

 

Cílové odměny MUŽI :
1. místo           15.000,- CZK
2. místo           10.000,- CZK
3. místo             8.500,- CZK
4. místo             6.000,- CZK
5. místo             5.500,- CZK
6. místo             5.000,- CZK
7. místo             4.500,- CZK
8. místo             4.000,- CZK

 

Cílové odměny ŽENY :
1. místo           12.000,- CZKč
2. místo             8.000,- CZKč
3. místo             6.500,- CZKč
4. místo             4.500,- CZKč
5. místo             4.000,- CZKč

b) Název ligy 2016:                           Západočeská hasičská liga 2016

 

2) Doplnění Pravidla XIV. Podmínky pro pořadatele soutěže dle bodu 3): 

Pořadatel zašle výsledkovou listinu nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže na adresu redakce@firesport.eu v elektronické podobě. Vzor formuláře, který musí pořadatel vyplnit a odeslat, je na adrese:  http://www.firesport.eu/dokument/vysledky_FireSport.xls 

8)      Plakáty 2016 – (předběžně 10 ks pro každého pořadatele, zbylé se rozdají družstvům na první soutěži Zčhl)

Návrh plakátu schválen, s tiskem bude posečkáno do doby obdržení odpovědi od SDH H.Lukavice respektive do doby pořadatelského vyřešení konání či nekonání původně ustanoveného 1.kola Zčhl.

9)       Různé

  1. a.      Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – stav(?)

Chybí členský příspěvek od SDH Hůrky. Bude dořešeno v co nejkratší době (Nolč + Eret + Kešner)

Kontrola předání kufříku s materiálem - (doplnění (?))

Kufřík má u sebe Michal Polívka. Rada Zčhl (Michal Polívka) provede kontrolu úplnosti, případně kufřík doplní a předá ho pořadateli úvodní soutěže Zčhl 2016.

Náměty na změnu Pravidel Zčhl a současný stav aktualizace na internetových stránkách Zčhl – doplnění o úpravy, schválené na Valné hromadě Sdružení Zčhl dne 24.1.2016 v Plzni, Šeříkové ulici:

Pravidla Zčhl jsou doplněna o 3 změny, v současné době je na stránkách Zčhl umístěna aktuální platná verze. 

Bude doplněno: Požadavek na doplnění Pravidla XIV – odeslání výsledkové listiny na připraveném formuláři (na stránkách Zčhl) elektronicky po skončení soutěže na adresu  redakce@firesport.eu  pořadatelem (požadavek - J.Adamec) – viz bod 7) odst.2).

Bude doplněn: Dodatek Pravidel pro rok 2016 – viz bod 7) odst. 1).

d.      Příští schůze Rady Zčhl – určení termínu:

Předběžně 10.5.2016 v 18:00 hod, místo bude upřesněno telefonicky nebo mailem.

           

10)  Diskuse

Ohledně pořádání 1.kola Zčhl byl dohodnut následující postup:

1) SDH H.Lukavice bude vyrozuměna o zamítnutí své žádosti a požádána o vyjádření, zda je schopna zorganizovat soutěž v původním termínu 28.5.2016 (Nolč – mail)

2) Pokud SDH H.Lukavice nebude schopna soutěž uspořádat, bude toto zveřejněno na internetových stránkách Zčhl s výzvou o hledání zájemce o náhradního pořadatele.

3) V tomto případě se bude hledat náhradní pořadatel v původním termínu 1.kola, tj. 28.5.2016.

Pokud do 7.5.2016 nebude náhradní pořadatel nalezen, bude v ročníku 2016 Zčhl uspořádáno pouze 13 soutěžních kol.

4) Jiný náhradní termín se hledat nebude.

 

11)  Závěrem poděkoval Karel Nolč za účast na jednání.

Další schůze Rady Zčhl proběhne cca 10.5.2016 – viz bod 9).

 

Záhrobský v.r., Šmolík v.r., Milan Polívka v.r., Nolč v.r.

(pro stránky Zčhl upravil a přepsal dle originálního zápisu: Karel Nolč)