Bookmark and Share

Zápis z Valné hromady Sdružení a ze schůze Rady

Vydáno dne 24. 01. 2016 (5502 x přečteno)

Dne 24.1.2016 proběhla od 9:00 hod VH Sdružení Zčhl a současně s ní schůze Rady Zčhl v plzeňském hotelu Central.


Program :

1) Zahájení
2) Prezence (článek V, odst.4) Stanov Sdružení Zčhl)
3) Volba zapisovatele (článek V, odst.5) Stanov Sdružení Zčhl)
4) Zpráva o hospodaření
5) Zpráva dozorčí rady
6) Sponzoři 2016
7) Plakáty 2016
8) Finance – stav účtu »» cílové odměny družstev – zvýšení, ponechání, snížení (?)
9) Pravidla 2016 – Dodatek (název soutěže, odměny družstvům, …)
10) Nahlášení hlavních rozhodčích pořadatelů soutěží
11) Různé
a. Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – stav(?)
b. Doplnění Pravidel Zčhl o úpravy schválené na Shromáždění žadatelů dne 21.11.2015 – schválení textové formulace schválené úpravy (Nolč, Milan Polívka)
c. Kontrola předání kufříku s materiálem zástupcům SDH Horní Lukavice (doplnění (?))
d. Náměty na změny Pravidel Zčhl
e. Internetové stránky Zčhl, propagace Zčhl
12) Diskuse
13) Závěr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sdružení Zčhl přítomni (zastoupeni) :

Lhůta (K.Nolč), Dolní Hradiště (J.Bech), Horní Hradiště (J.Záhrobská), Mrtník (P.Eret), Krašovice (-), Hůrky (J.Kešnerem k zastupování zmocněn K.Nolč), Úherce (-), Mokrouše (J.Šmolík), Bučí (-), Horní Kamenice (V.Žák), tj. 7 členů z 10-ti, tzn. VH je usnášeníschopná.

Rada Zčhl přítomni (mimo členů zastupujících Sdružení Zčhl):
Polívka Milan, Záhrobský, Janda

 

Rada Zčhl omluveni :
Polívka Michal, Studničková, Matoušek

Hosté :
-


ad1) Zahájení, přivítání přítomných, návrh programu

ad2) Byla provedena prezence ve smyslu článku V, odst.4) Stanov Sdružení Zčhl

7 přítomných členů Sdružení Zčhl z 10-ti možných – nepřítomní členové:
SDH Krašovice, SDH Úherce, SDH Bučí

ad3) Byla provedena volba zapisovatele ve smyslu článku V, odst.5) Stanov Sdružení Zčhl, 

zapisovatelem byl navržen a zvolen O.Janda
Schváleno – 7 pro

ad4) Zprávu o hospodaření přednesl K.Nolč – viz příloha Zápisu

Schváleno – 7 pro

ad5) Zprávu Dozorčí rady přednesl K.Nolč – viz příloha Zápisu

Schváleno – 7 pro

ad6) Zatím v jednání, předběžně DSD Metal (10.000 Kč), Probez (10.000 Kč), 

Valeš (5.000 Kč), Becker (4.000 Kč)

ad7) Průběžně se na nich pracuje, konečná verze bude hotova do konání další schůze Zčhl, 

která proběhne v dubnu (zpracovává A.Studničková).

ad8) Finance - stav účtu – viz příloha Zápisu, o výši cílových odměn pro družstva se rozhodne

na další schůzi Zčhl, která proběhne v dubnu.

ad9) Pravidla 2016 – Dodatek – o názvu ročníku 2016, v návaznosti na získání případného 

hlavního sponzora, se definitivně rozhodne internetovou konferencí Rady Zčhl do
konání příští schůze (duben), před dokončením návrhu Plakátu Zčhl 2016.

ad10) Vzhledem ke stabilizovanému okruhu rozhodčích v rámci Zčhl se od nahlášení 

hlavních rozhodčích jednotlivými pořadateli soutěží upouští.

ad11) Různé:

a. Na jednání byl hotově zaplacen členský příspěvek SDH Dolním Hradištěm (100Kč) a bylo domluveno zaplacení členského příspěvku SDH Hůrky převodem z účtu SDH Hůrky na účet Sdružení Zčhl (100 Kč) – provedení transakce zajistí P.Eret.
b. Doplnění Pravidel Zčhl o úpravy schválené na Shromáždění žadatelů dne 21.11.2015 – schválení textové formulace (Nolč, Polívka Milan) – viz příloha Zápisu
Schváleno – 7 pro
c. Kufřík + přepravka je u Polívky Michala – ten materiál předá SDH Horní Lukavice Startovací pistole jsou u L.Valeše – zůstanou u něj do zahájení Zčhl 2016
Bannery – jsou u V.Hraničky v Seči – Polívka Milan si je vyzvedne a předá je SDH Horní Lukavice do zahájení Zčhl 2016
d. Kromě schváleného Doplnění Pravidel Zčhl o úpravy schválené na Shromáždění žadatelů dne 21.11.2015 – nebyl vznesen žádný další návrh či požadavek na změnu či úpravu Pravidel Zčhl
e. Internetové stránky Zčhl, propagace Zčhl – žádný námět ani připomínky


ad12) Diskuse:
Byl vznesen požadavek na možnost používání megafonu při startování útoku,
z důvodu regulérní slyšitelnosti povelů všemi startujícími – cenová dostupnost
cca 4.000-5.000 Kč. V současné době má toto zařízení L.Valeš, Polívka Milan
dohodne možnosti a podmínky pravidelného používání tohoto zařízení na závodech
Zčhl 2016.

ad13) Závěr
K.Nolč poděkoval přítomným zástupcům Sdružení Zčhl a Rady Zčhl za účast a
P.Eretovi za zajištění prostor pro jednání Sdružení Zčhl.
Ukončení schůze v 11:00 hod.


Rada ZČHL, Zapsal: Janda
Podpis: Janda v.r.


Podpisy přítomných členů Sdružení Zčhl:
Nolč v.r., Bech v.r., Záhrobská v.r., Eret v.r., Šmolík v.r., Žák v.r.

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl (mimo členů zastupujících Sdružení Zčhl):
Polívka Milan v.r., Záhrobský v.r., Janda v.r.


(pro stránky Zčhl upravil a přepsal: Karel Nolč)

 

Další schůze Rady Zčhl proběhne předběžně v neděli 17.4.2016 v 9.00 hod v hotelu Central v Plzni.