Bookmark and Share

Zápis ze schůze rady ZČHL 4.11.2016

Vydáno dne 10. 11. 2016 (4288 x přečteno)

KD Šeříkovka Plzeň-Slovany, 16:30 hod
Dne 4.11.2016 proběhla schůze Rady ZČHL v sále KD Šeříkovka Plzeň-Slovany
Rada - přítomni : Polívka Milan, Polívka Michal, Matoušek, Záhrobský, Žák, Šmolík, Nolč
Rada – omluveni : Studničková, Janda
Hosté: 0


 PROGRAM :

1. Zahájení
2. Finance 2016
3. Hodnocení ligy 2016
4. Počet soutěží 2017
5. Vklad pořadatelů 2017
6. Způsob volby pořadatelů 2017
7. Způsob volby a počet členů Rady 2017
8. Termín a místo schůze žadatelů
9. Pravidla
10.Různé
11.Závěr

 

1) Zahájení

provedl K.Nolč přivítáním přítomných.

 

2) Finanční zprávu

k 31.10.2016 přednesl K.Nolč.

Počáteční stav účtu k 1.1.2016 :                                18.464,- CZK

Příjmy celkem :                                                         110.006,- CZK

Výdaje celkem :                                                        11.173,- CZK

Konečný stav účtu k 31.10.2016 :                             117.297,- CZK

Zálohy vratné :                                                          14.000,- CZK

Vratka Horní Lukavice (předpoklad)                        4.000,- CZK

Zůstatek bez vratných záloh :                                    99.297,- CZK

Finanční zpráva bude přiložena k zápisu.

 

Očekávané výdaje :   

Odměny družstvům 2016                               94.500,- CZK

            Očekávaný zůstatek bez vratných záloh        4.797,- CZK

 

3) Hodnocení ligy 2016

Nebylo provedeno, neboť nebyly k dispozici Zápisy z jednotlivých soutěží ročníku 2016. Hodnocení ligy 2016 bude proto dodatečně provedeno na jednání Rady Zčhl před zahájením Shromáždění žadatelů.

 

-(Nolč) – poděkování Milanovi Polívkovi a Michalovi Polívkovi za zajištění diplomů a pohárů na závěrečné vyhodnocení ročníku 2016.

- (Nolč) – poděkování A.Studničkové za zpracování videí pro Galavečer Zčhl 2016 a za návrh diplomů pro družstva na oceňovaných místech.

- (Nolč) – způsob finančního vyrovnání H.Lukavice x Seč x Úherce x Zčhl (startovné)

tento bod jednání byl přesunut do části 10. Různé tohoto jednání.

 

-(Rada Zčhl) – soutěže s nedostatky:

tento bod jednání zde nebyl projednáván vůbec, hodnocení bylo přesunuto na schůzi

Rady Zčhl, která proběhne těsně před zahájením Shromáždění pořadatelů.

 

-(P.Eret) - připraví finanční vypořádání s pořadateli sezony 2016 - vrácení částky 1.000,- CZK které nežádají o pořadatelství pro rok 2017 – nejlépe převodem na účet (nutno zajistit kontakty) – týká se jen SDH Namnice

 

Pro orientaci, ohledně platby vratných záloh, jsou uvedeni pořadatelé ročníku 2016 : SDH Obora (PS), SDH Bučí (PS), SDH Únětice (PJ), SDH Horní Hradiště (PS), SDH Štichovice (PS), ÚMO Plzeň2-Slovany (PM), SDH Brodeslavy (PS), SDH Bolkov (PJ), SDH Štěnovický Borek (PM), SDH Úherce (PS), SDH Namnice (PB), SDH Chrást (PB), SDH Mokrouše (PJ), (SDH Úherce (PS)).

Podtržené SDH žádají o pořadatelství i pro rok 2017 (záloha 1.000,- Kč se jim nebude vracet, pokud budou na Shromáždění žadatelů odhlasováni jako pořadatelé soutěže Zčhl v roce 2017)

SDH Úherce pořádal druhou soutěž, jako náhradník za odstoupivšího pořadatele SDH Seč,

            bez finančního vkladu (0,- Kč).

SDH Namnice pro ročník 2017 o pořadatelství nežádá (záloha 1.000,- Kč bude vrácena,

            zajistí P.Eret) 

4) Počet soutěží pro rok 2017

V ročníku 2017 bude 14 soutěží.

 

5) Vklad pořadatelů 2017

Vklad pořadatelů 3.000,- CZK + Vratná kauce 1.000,- CZK. 

 

6) Způsob volby pořadatelů 2017

Pořadatelé měli možnost se přihlásit do 31.10.2016 do 24:00 hod, kdy byla stanovena uzávěrka přijímání přihlášek na ročník 2017. Do tohoto termínu se přihlásilo celkem 16 zájemců o pořádání Zčhl(předběžné požadované termíny):

Únětice(27.5.), Bučí(4.6.), H.Hradiště(17.6.), Štichovice(18.6.), Zálesí(25.6.), Úherce(1.7.), Brodeslavy(3.7.), Bolkov(8.7.), Kalenice(15.7.), Novosedly(16.7.), Štěnovický Borek(29.7.), Obora(30.7.), Chrást(6.8.), Mokrouše(12.8.), ÚMO Plzeň2-Slovany(26.8.), Žákava(2.9.).

 

Prezentace žadatelů:

- bude provedena na Shromáždění žadatelů formou jakoukoliv (video, foto, ústní forma,…), k dispozici bude projektor, který zajistí hostitel Shromáždění žadatelů. Maximální délka prezentace každého žadatele je 3 minuty.

Výběr pořadatelů:

Volba tajná.

Hlasovací lístky připraví : Záhrobský

 

7) Způsob volby a počet členů Rady Zčhl 2017

Každý účastník Shromáždění žadatelů může navrhnout 2 kandidáty do Rady Zčhl.

Zájemce o členství v Radě Zčhl bude přítomný na Shromáždění žadatelů, případně bude zastoupený sborem s hlasovacím právem.

Počet členů Rady Zčhl pro rok 2017 bude 9.

Platný hlasovací lístek bude obsahovat 9 označených (zaškrtnutých) kandidátů. Jinak vyplněné hlasovací lístky budou vyřazeny.

Výběr členů Rady:

Volba tajná.

Hlasovací lístky připraví : Záhrobský

 

8) Termín a místo Shromáždění žadatelů

Shromáždění žadatelů proběhne dne 27.11.2017 od 9:00 hodin na Mokrouších

Členové Rady Zčhl se sejdou tamtéž v 7:30 hod, z důvodu projednání bodů neprojednaných na schůzi dne 4.11.2016 v KD Šeříkovka (viz článek 3) tohoto zápisu), a dále z důvodu přípravy jednání Shromáždění žadatelů.

 

9) Pravidla

Bez námětů či nových návrhů.

 

10) Různé

-Poslední schůze Rady ZČHL před 1.kolem ročníku 2017 se zúčastní všichni rozhodčí, kteří dělají hlavního rozhodčího, aby byli poučeni a seznámeni se změnami v pravidlech (budou pozváni), pokud Rada Zčhl nerozhodne na dalších jednáních jinak.

-Návrhy na plakáty pro rok 2017 je možno tvořit do termínu konání Valné hromady (cca polovina ledna 2017).

-Zjistit možnosti sponzorování pro rok 2017 – DSD Metal, Becker, Valeš, Probez, Gesvinder, Fajnkoš, a.s. a další - pokud možno do termínu konání Valné hromady (cca polovina ledna 2017).

-Uspořádání “Galavečera Zčhl 2017“ s vyhlášením celkových výsledků a s předáním cen, termín a místo “Galavečera“ bude stanoven současně s termíny soutěží na Shromáždění žadatelů (navrhovatelé či pořadatelé si připraví termín).

-SDH s hlasovacím právem na Shromáždění žadatelů:

Hlasovací právo na Shromáždění žadatelů mají:

1.Žadatelé : dle počtu soutěží (16) : Únětice, Bučí, H.Hradiště, Štichovice, Zálesí, Úherce, Brodeslavy, Bolkov, Kalenice, Novosedly, Štěnovický Borek, Obora, Chrást, Mokrouše, ÚMO Plzeň2-Slovany, Žákava. (celkem-16)

2.Umístění:

muži do 10 místa v ročníku 2016 (mimo žadatele): Horní Lukavice, Dehtín, Poděvousy, Útušice, Žebnice (celkem-5).

ženy do 5 místa v ročníku 2016 (mimo žadatele): Chválenice, Hradec, Chotíkov (celkem-3).

3.Ostatní členové sdružení :

SDH Lhůta, SDH Dolní Hradiště, SDH Mrtník, SDH Krašovice, SDH Hůrky, SDH Horní Kamenice (celkem-6).

Tedy 30 sborů.

Z každého sboru se Shromáždění žadatelů mohou zúčastnit nejvýše 2 členové.

 

-Způsob finančního vyrovnání H.Lukavice x Seč x Úherce x Zčhl (startovné)

Bylo dohodnuto:

SborDH Úherce nebude platit Zčhl startovné za pořádání své druhé soutěže v ročníku 2016, neboť se jednalo o uspořádání náhradní soutěže (včetně zajištění cen pro soutěžící družstva dle Pravidel Zčhl 2016) za pořadatele SDH Seč, který dne 14.8.2016 omluvným mailem oznámil, že svoji soutěž ve stanoveném termínu (3.9.2016) je nucen z vážných technických důvodů zrušit bez náhrady.

Bylo odhlasováno společně, jedním hlasováním:

-Sdružením Zčhl bude SboruDH Horní Lukavice vrácen vklad pořadatele v plné výši 3.000,- Kč, nebude mu vrácena vratná záloha ve výši 1.000,- Kč.

-Sdružením Zčhl nebude SboruDH Seč vrácen vklad pořadatele v plné výši 3.000,- Kč a nebude mu vrácena ani vratná záloha ve výši 1.000,- Kč.

Hlasování:

(7 přítomných členů Rady Zčhl dle prezence)

            Pro                  5 hlasů

            Proti                2 hlasy

            Zdrželi se        0 hlasů

 

Nevrácené finanční částky v celkové výši 5.000,- Kč (1.000+3.000+1.000) budou zahrnuty do příjmů majetku sdružení a budou ve shodě s článkem VIII, odstavec 4) Stanov Sdružení Zčhl užity v souladu s předmětem činnosti Sdružení Zčhl.

  

11) Závěrem

poděkoval K.Nolč přítomným za účast. Ukončení schůze v 18:00 hod.

 

Rada ZČHL, Zapsal:  Karel Nolč

                       Podpis: Nolč v.r.

 

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl:

Michal Polívka v.r.

Milan Polívka v.r.

Šmolík v.r.

Žák v.r.

Záhrobský v.r.

Matoušek v.r.Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků