Bookmark and Share

Zápis ze Shromáždění žadatelů

Vydáno dne 15. 11. 2022 (923 x přečteno)

Program :

 

1)Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

2)Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

3)Seznámení s čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada Zčhl), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).

4)Zvolení volební komise

5)Zpráva pokladní (+upozornění na zaplacení vkladu nově zvolených pořadatelů (3000x4000), vrácení záloh neodhlasovaným loňským pořadatelům (1000) a zaplacení členského příspěvku Sdružení Zčhl (100) po bodu 16) jednání)

6)Prezentace žadatelů (max. 3min)

7)Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení organizace takovéto soutěže Shromážděním žadatelů)

8)Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení případných výjimek Shromážděním žadatelů)

9)Hlasování o počtu soutěží ZČHL v roce 2023

10)Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2023 (tajná volba)

11)Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2023

12)Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2023 (tajná volba)

13)Přestávka (10-30min) …možno oběd, …

14)Vyhlášení výsledků hlasování

15)Diskuse obecná: 1-Výběr pevných startovních pořadí (M=1-10, Ž=1-5), 2-Zhodnocení Galavečeru 2022, 3-Stanovení místa a termínu Galavečeru 2022, 4-Získávání finančních prostředků, 5-Návrhy na úpravu Pravidel Zčhl 2021, …

16)Diskuse o termínovém kalendáři 2023 (doporučení - volba termínů Zčhl s ohledem na požadavky pořadatelů uvedené v Žádostech o pořádání soutěže, na již stanovené termíny okresních a krajských postupových soutěží v Ps, MČR, ČP-100m, případně na již stanovené termíny mezinárodních soutěží)

17)Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2023 + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2022

18)Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2023

19)Závěr, poděkování všem za účast na SŽ

 


1)      Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

 

2)      Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

 

Hlasovací právo: 27 sborů

Přítomno: 20 sborů

Nepřítomno: 7 sborů

 

3)      Seznámení s čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada Zčhl), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).

 

4)      Zvolení volební komise

 

Zapisovatel: Sova Pavel  

 

Komise: Olšovská, Balvín, Polívka

 

5)      Zpráva pokladní (+upozornění na zaplacení vkladu nově zvolených pořadatelů (3000x4000), vrácení záloh neodhlasovaným loňským pořadatelům (1000) a zaplacení členského příspěvku Sdružení Zčhl (100) po bodu 16) jednání)

 

ZČHL, příjmy a výdaje k 24.10.2022

Příjmy celkem                                              115 353

Poplatky zaplaceno 2022                             19 000

Krajský úřad                                                 50 000

Západočeské komunální služby                   10 000

Vstupenky galavečer 2022                           34 800

Poplatek rada                                                            1 550

Úrok                                                             3

 

Výdaje celkem                                             136 935

Smuteční věnec                                            2 212

Odměny 2022                                               70 000

Poháry 2022                                                 7 320

Pronájem sál                                                 6 000

DSD faktura                                                 50 000

Ukončení 2022                                             1 403

Poplatky za účet                                           0

 

Rekapitulace

Počáteční stav účtu k 1.1.2022                     113 018

Příjmy celkem                                              115 353

Výdaje celkem                                             136 935

Konečný stav účtu k 24.10.2022                  91 436

Zálohy vratné                                               14 000

Zůstatek bez vratných záloh                     77 436

 

6)      Prezentace žadatelů (max. 3min)

 

Únětice 1911 prezentovali návrh na noční soutěž v jejich areálu na osvětlené dráze. Soutěž by byla zařazena do ZČHL 2023 - dle pravidel ZČHL

 

7)      Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení organizace takovéto soutěže Shromážděním žadatelů)

 

Robčice a Mokrouše - Liga 9. okrsku - nezasahuje do pravidel ZČHL, pouze samostatné vyhodnocení vybraných týmů.

 

Hlasování –   20 pro

 

                       0 proti

 

                       0 zdržel se

 

 

8)      Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení případných výjimek Shromážděním žadatelů)

 

Robčice a Štítary - užší startovací čára - 8m

Mokrouše - užší dráha

 

Hlasování –   20 pro

 

                       0 proti

 

                       0 zdržel se

 

 

Únětice 1911 - žádost o úpravu času zahájení sobotní soutěže - start cca 21:30 (noční soutěž s umělým osvětlením - zařazená do ZČHL)

 

Hlasování –   5 pro

 

                       13 proti

 

                       2 zdržel se

 

9)      Hlasování o počtu soutěží ZČHL v roce 2023

 

Ponechání 14. soutěží – dle schůze rady před žadatelskou schůzí

 

Hlasování –   20 pro

 

                       0 proti

 

                       0 zdržel se

 

Počet soutěží v ročníku 2023 je 14

 

10)  Hlasování o pořadatelích ZČHL pro rok 2023 (tajná volba)

 

-          na volebním lístku označení 3 soutěží, které budou vyřazeny

 

11)  Návrhy kandidátů do Rady ZČHL pro rok 2023

 

-          na volebním lístku označení 2 kandidátů, kteří nebudou členy rady

 

            -Navržení kandidáti

                        Píchová

                        Michal Polívka

                        Matoušek

                        Olšovská

                        Štýs

                        Kanta

                        Placatková

                        Lešek

                        Balvín

                        Švíka

                        Žák

 

12)  Hlasování o členech Rady ZČHL pro rok 2023 (tajná volba)

 

13)  Přestávka (15min)

 

14)  Vyhlášení výsledků

 

Výsledky hlasování - 3 pořadatelé, kteří nebudou pořádat soutěž v roce 2023:

Horní Lukavice          4 hlasy

Horní Hradiště           2 hlasy

Bolkov                        9 hlasů

Horní Kamenice         0 hlasů

Štítary                         2 hlasy

Štěnovický Borek       0 hlasů

Mochtín                      0 hlasů

Buková (SDH)           15 hlasů

Mokrouše                   0 hlasů

Robčice                      0 hlasů

Únětice (so)                15 hlasů

Únětice (ne)               0 hlasů

Stýskaly                      0 hlasů

Nevřeň                        2 hlasy

Žákava                        1 hlas

Buková II                   6 hlasů

Štichovice                   2 hlasy

 

 

Výsledky hlasování - hlasování pro 2 členy, kteří nebudou v radě pro rok 2023:

Píchová                      1 hlas

                        Matoušek                    1 hlas

                        Olšovská                     2 hlasy

                        Štýs                             4 hlasy

                        Kanta                          1 hlas

                        Placatková                  5 hlasů

                        Lešek                          3 hlasy

                        Balvín                         5 hlasů

M. Polívka                  7 hlasů

                        Žák                             1 hlas

                        Švíka                          8 hlasů

 

Členové rady ZČHL 2023:

Píchová

                        Matoušek

                        Olšovská

                        Štýs

                        Kanta

                        Placatková

                        Lešek

                        Balvín / M. Polívka

                        Žák

            Náhradníci:

            Švíka

 

Z Balvín odstoupil z postu člena rady, z časových důvodů. - nahrazen M. Polívkou. - Z. Balvín zůstane nápomocen radě ZČHL v roce 2023.

 

15)  Diskuse obecná: 1-Výběr pevných startovních pořadí (M=1-10, Ž=1-5), 2-Zhodnocení Galavečeru 2022, 3-Stanovení místa a termínu Galavečeru 2022, 4-Získávání finančních prostředků, 5-Návrhy na úpravu Pravidel Zčhl 2021, …

 

Muži

Horní Lukavice - 10

Únětice 1911 A - 5

Horní Kamenice - 4

Únětice 1911 B - 15

Žebnice - 11

Hlubyně - 6

Dehtín - 7

Mokrouše - 8

Mochtín - 9

Bolkov - 3

 

Ženy:

Poděvousy – poslední

Hlubyně – xxx

Dehtín –  2

Únětice –  1

Štítary –  5

Lužná  – xxx

 

Návrh na změnu pravidel ZČHL - úprava  čl.VI. pravidel ZČHL 2021 

Zrušení nutnosti sešroubování sacího vedení.

 

Hlasování –   18 pro

 

                       2 proti

 

                       0 zdržel se

 

Staré znění - Šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu, bez dodatečného vnitřního vedení. Koš musí být našroubován před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice musí být sešroubovány.

 

Nové znění - Šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu, bez dodatečného vnitřního vedení. Koš musí být našroubován před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení. Savice nemusí být sešroubovány.

Dále zrušení podmínky - Přívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhodčího.

 

Návrh na uspořádání školení pro rozhodčí, kteří se budou účastnit soutěží ZČHL 2023.

Sbory dodají seznamy rozhodčích, které rada následně osloví. Cílem je zajistit účast proškoleného rozhodčího na každém kole ligy.

 

Návrh na doplnění pravidel ZČHL - úprava  čl. XV. pravidel ZČHL 2021  

            - Na každé soutěži bude zajištěna pořadatelem technická četa, která bude k dispozici radě ZČHL při kontrole dráhy a zjedná nápravu případných nedostatků. Technická četa taktéž zajistí přestavbu dráhy mezi kategoriemi - rada ZČHL pouze provede kontrolu dráhy. Absence technické čety bude braná jako nedodržení podmínek pořádání.

 

            -Každý pořadatel zváží finanční odměnu pro rozhodčí

           

Návrh na možnou účast dětských družstev po skončení soutěže, před vyhlášením výsledků.

Do budoucna zvážit možnost startu dětských družstev v rámci sobotních kol ZČHL po skončení hlavní soutěže.

Účast dětských týmů záleží na pořadateli a vždy musí být oznámena s předstihem. Při účasti více dětských týmů musí pořadatel dodržet čl XV. pravidel ZČHL - vyhlášení výsledků.

Tento bod nebyl přidán do pravidel a má pouze informativní charakter pro další ročníky.

 

16)  Diskuse o termínovém kalendáři 2023 (doporučení - volba termínů Zčhl s ohledem na požadavky pořadatelů uvedené v Žádostech o pořádání soutěže, na již stanovené termíny okresních a krajských postupových soutěží v Ps, MČR, ČP-100m, případně na již stanovené termíny mezinárodních soutěží)

 

Horní Lukavice  27.5.

Horní Hradiště 10.6.

Štichovice 11.6.

Horní Kamenice 1.7.

Štítary 2.7.

Štěnovický Borek 15.7.

Mochtín 16.7.

Mokrouše 5.8.

Buková II 6.8.

Robčice 12.8.

Únětice 13.8.

Stýskaly 19.8.

Nevřeň 20.8.

Žákava 2.9.

 

17)  Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2022 + finanční vypořádání s pořadateli ZČHL v roce 2022

Zaplatit na účet 123-1033860247/0100

 

SDH Buková se vzdala vratné kauce

SDH Bolkov a SDH Útušice - vrácení kauce 1000,- na účet

 

18)  Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení ZČHL pro rok 2022

Zaplatit na účet 123-1033860247/0100

 

19)  Závěr, poděkování všem za účast na SŽ

 

 Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků