Bookmark and Share

Shromáždění žadatelů 2017

Vydáno dne 27. 11. 2017 (3021 x přečteno)

Rada Zčhl-přítomni: Šmolík, Záhrobský, Matoušek, Polívka, Balvín, Nolč

Rada Zčhl-omluveni: Nádvorník, Janda, Váchal 

Hosté: 0


Plnou mocí pro hlasování za nepřítomného žadatele o pořádání soutěže Zčhl se prokázal: 0

-zástupci všech žadatelů byli přítomni-viz příloha k zápisu – Prezenční listina.

 

 

ad1) Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

-provedl K.Nolč.

 

ad2) Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

přítomné sbory: 22 hlasujících z 27-mi možných

nepřítomné sbory: 5 (Dolní Hradiště, Hůrky, Chotíkov, Kalenice, Krašovice)

ad3) Seznámení přítomných s čl.VIIb (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa (Rada Zčhl) Stanov Zčhl  -provedl K.Nolč.

 

ad4) Zvolení volební komise:

            Návrh: Píchová, Vébrová, Gentlerová

            pro:                  22

          proti:                  0

          zdržel se:           0

          Závěr:    navržená volební komise je schválena.

 

ad5) Zpráva pokladní

-přednesl K.Nolč - viz příloha zápisu

 

ad6) Informace z jednání Rady Zčhl ze dne 17.10.2017 v Plzni, KD Šeříkovka

- přednesl K.Nolč - viz Zápis ze schůze Rady Zčhl ze dne 17.10.2017

 

ad7) Prezentace žadatelů

-proběhla dohodnutým způsobem, prezentovala se SDH Buková (PJ) a SDH Nevřeň (PS)

 

ad8) Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou nebo s odlišnými pravidly

-žádné požadavky, všechny soutěže proběhnou podle Pravidel Zčhl.

 

ad9) Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl

-Mokrouše – užší dráha (cca 8,5m) na doběhu před terči – bez námitek přítomných

Bylo provedeno hlasování:

          pro:                    22

          proti:                  0

          zdržel se:           0

          Závěr:    uvedená výjimka pro SDH Mokrouše je schválena.

 

ad10) Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2018

-Na předchozím jednání Rady Zčhl bylo schváleno uspořádat max. 14 soutěží. V řádném termínu do 31.10.2017 do 24:00hod bylo přihlášeno 12 žadatelů (Úherce, Buková, Horní Hradiště, Štichovice, Nevřeň, Bučí, Novosedly, Štěnovický Borek, Chrást, Mokrouše, Žákava, Úmo Plzeň 2 Slovany).

Na základě nabídky o možnosti provedení dvoukol SDH Chrást a ÚMO Plzeň 2 Slovany bylo provedeno hlasování o doplnění soutěží na počet 14:

          pro:                    21

          proti:                  0

          zdržel se:           1

          Závěr:    obě dvoukola (SDH Chrást a SDH ÚMO Plzeň 2 Slovany) jsou schválena, počet soutěží ročníku 2018 bude 14.

         

ad11) Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2018

-celkem bylo navrženo 10 kandidátů (Záhrobský, Janda, Polívka Milan, Nolč, Matoušek, Sova, Balvín, Šmolík, Polívka Michal, Calta)

-před zahájením hlasování se z případné další činnosti v Radě Zčhl v ročníku 2018 omluvil K.Nolč, z důvodu časové zaneprázdněnosti.

-J.Šmolík poděkoval jménem Rady Zčhl K.Nolčovi za dlouholetou činnost v Radě Zčhl, která byla nepřetržitá od jejího založení v roce 2004

 

ad12) Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2018

Počet členů Rady Zčhl dle čl.VIIa, odstavec 2) Stanov sdružení Zčhl je 9 členů.

-vzhledem k naplnění počtu kandidátů na číslo 9 hlasování nebylo prováděno.

 

ad13) Přestávka do 30min. – oběd

 

ad14) Vyhlášení výsledků hlasování:

1.-Pořadatelé 2018 – viz bod ad 10):

-Úherce, Buková, Horní Hradiště, Štichovice, Nevřeň, Bučí, Novosedly, Štěnovický Borek, Chrást-(2x), Mokrouše, Žákava, Úmo Plzeň 2 Slovany-(2x)

 

---------------------------

 

2.-Členové Rady Zčhl 2018 – ad11):

 

Členové Rady Zčhl pro ročník 2018:

Záhrobský, Janda, Polívka Milan, Matoušek, Sova, Balvín, Šmolík, Polívka Michal, Calta

 

---------------------------

 

ad15) Diskuse

     1. Proběhl výběr pevných startovních pořadí družstvy, která se v letošním ročníku umístila

na 1.-10.místě v kategorii muži a na 1.-5.místě v kategorii ženy:

          muži:     1.-Dehtín                     6                      ženy:   1.-Hradec                    4

                        2.-Kalenice                  nevyužito                    2.-Chotíkov                nevyužito

                        3.-Horní Lukavice      5                                  3.-Únětice                   1

                        4.-Novosedly              nevyužito                    4.-Chválenice              nevyužito

                        5.-Chrást                     10                                5.-Štichovice               5

                        6.-Žebnice                   3

                        7.-Únětice                   11

                        8.-Poděvousy              12

                        8.-Mokrouše               4

                        10.-Horní Kamenice   9

         

 

2. Galavečer k ukončení sezóny 2017

Poděkování všem za přípravu, zajištění sálu, organizace, hudby, DJ, technické zabezpečení, propagaci (TV) a za hladký průběh na vysoké úrovni, především:

-ÚMO Plzeň 2 Slovany – Zdeněk Červený

-Karel Míšek – za přípravu a bezchybný průběh večera

 

3. Stanovení místa a termínu Galavečera k ukončení sezóny 2018:

Zájemci:

Plzeň 2-Slovany – KD Šeříkovka        termín:             pátek   19.10.2018

                                                                                     sobota 21.10.2018

          Závěr:    termín konání Galavečera Zčhl 2018 bude upřesněn na základě jednání s budoucím správcem objektu, až bude tento známý. Zástupce ÚMO Plzeň 2 Slovany Z.Červený bude do té doby, z pozice ÚMO Plzeň 2 Slovany, jako vlastníka objektu, rezervovat oba uvedené termíny a po vyjasnění osoby správce vyzve Radu Zčhl k upřesnění termínu. Stejně jako letos bude dále spolupracovat při zajištění hudby.

-výše vstupného na Galavečer, které bude dále použito pro činnost Zčhl, bude upřesněna na základě rozhodnutí Rady Zčhl (předpokládá se v relaci obdobné jako letos, tj. 100,- případně max. 150,- Kč / na osobu).

          -výběr vstupného zajistí stejně jako letos A.Matoušek, kterému bylo současně Radou Zčhl poděkováno za letošní vynikající výkon v této disciplíně…

 

     4. Byla vznesena žádost na přítomné zástupce žadatelů a zástupce ostatních sborů ohledně

pomoci při získávání a zajišťování sponzorů pro financování Zčhl v roce 2018 (Nolč). Současně bylo poděkováno Milanu Polívkovi za dosavadní úspěšnou činnost při získávání a zajišťování sponzorů v letošním i minulých ročnících Zčhl.

 

     5.Pravidla – návrhy na úpravy, změny,…

1)-Byl přednesen návrh z minulého jednání Rady Zčhl dne 17.10.2017 na doplnění Pravidel Zčhl ohledně zavedení kartiček s pořadovými čísly pro kontrolu prezence družstev mužů při úvodním nástupu. Kartičky by byly uloženy v putovním kufříku Rady Zčhl. Pořadatel kartičky by rozdal při prezenci (zaplacení startovného). Kartičky by byly vybrány členem Rady Zčhl při nástupu.

-hlasování:

          pro:                    0

          proti:                  22

          zdržel se:           0

          Závěr:    Pravidla pro rok 2018 zůstávají oproti současnému znění beze změn.

 

2)-Dotaz ohledně možnosti opakování pokusu, pokud družstvu praskne hadice (případ z jednoho kola Zčhl v letošním ročníku):

Odpověď Rady Zčhl (nutno o tomto poučit i rozhodčí Zčhl):

Pokud družstvo použije vlastní hadici a ta při útoku praskne, není to důvod pro podání protestu k opakování pokusu tohoto družstva v této soutěži.

 

3)-Dotaz ohledně možnosti opakování pokusu, pokud v průběhu útoku na plochu vymezenou pravidly Zčhl pro útok vnikne cizí osoba či zvíře:

Odpověď Rady Zčhl (nutno o tomto poučit i rozhodčí Zčhl):

Posoudí hlavní rozhodčí z hlediska, zda toto ovlivnilo průběh útoku či nikoliv. Pokud toto ovlivnilo průběh útoku a družstvo si podá písemný protest, bude tento uznán a družstvo bude moci pokus opakovat.

Pokud hlavní rozhodčí rozhodne v neprospěch družstva a družstvo se odvolá, rozhodující a konečnou pravomoc pro rozhodnutí má Rada Zčhl, která může výrok hlavního rozhodčího změnit (v souladu se zněním současných Pravidel Zčhl).

 

ad16) Diskuse o termínovém kalendáři 2018. Po dohodě zástupců žadatelů byly stanoveny

termíny konání jednotlivých soutěží Zčhl v roce 2018 takto:

            26.5.2018 so   Úherce

            27.5.2018 ne   Buková

            9.6.2018 so     Horní Hradiště

            10.6.2018 ne   Štichovice

            7.7.2018 so     Nevřeň

            8.7.2018 ne     Bučí

            14.7.2018 so   Novosedly

            15.7.2018 ne   Štěnovický Borek

            28.7.2018 so   Chrást

            29.7.2018 ne   Chrást

            11.8.2018 so   Mokrouše

            1.9.2018 ne     Žákava

            8.9.2018 so     ÚMO Plzeň2-Slovany

            9.9.2018 ne     ÚMO Plzeň2-Slovany

 

ad17) Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2018 (P.Eret) + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2017 (-viz příloha Zápisu)

-P.Eret zajistí zaplacení všemi žadateli respektive vrácení vratné zálohy dle přílohy k Zápisu. Radou Zčhl je stejně jako loni povolena platba i bezhotovostně, převodem z účtu.

 

ad18) Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2018 (P.Eret)

-Zaplaceno přítomnými členy Sdružení Zčhl, zaplacení členských příspěvků

nepřítomnými členy zajistí dodatečně P.Eret (nejlépe převod z účtu na účet → vzájemné sdělení čísla účtu SDH a Sdružení Zčhl).

 

ad19) Závěr

K.Nolč poděkoval přítomným zástupcům družstev a sborů za účast a SDH Nevřeň za zajištění prostor pro jednání Shromáždění, oběda a občerstvení.

Ukončení schůze ve 12:00 hod.

 

 

Rada ZČHL, Zapsal:  Záhrobský

Podpis:  Záhrobský v.r.

 

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl:

 

Záhrobský v.r., Balvín v.r., Nolč v.r., Šmolík v.r.  (Polívka, Matoušek-oml-předčasný odchod)

 

 

Dále následovalo krátké jednání nově zvolené Rady Zčhl (pouze 4 přítomní členové). Mimo jiné zde byl dohodnut předběžný termín konání Valné hromady Sdružrní Zčhl - cca 01.-02.2018, předpokládané místo konání - Nevřeň, před konáním ICE-CUPu.

 

 

 

 

 

(pro stránky Zčhl upravil a přepsal: Karel Nolč)