Bookmark and Share

Valná hromada a rada

Vydáno dne 04. 04. 2015 (4976 x přečteno)

Dne 4.4. 2015  proběhla od 9:00 hod schůze Rady v plzeňském hotelu Central.


V Plzni 4.4.2015

Zápis z Valné hromady Sdružení Zčhl a ze schůze Rady Zčhl

 Program :

1)      Zahájení

2)      Prezence (článek V, odst.4) Stanov Sdružení Zčhl)

3)      Volba zapisovatele (článek V, odst.5) Stanov Sdružení Zčhl)

4)      Zpráva o hospodaření

5)      Zpráva dozorčí rady

6)      Sponzoři 2015

7)      Plakáty 2015

8)      Finance – stav účtu »» cílové odměny družstev – zvýšení, ponechání, snížení (?)

9)      Pravidla 2015 – Dodatek (název soutěže, odměny družstvům, …)

10)  Nahlášení hlavních rozhodčích pořadatelů soutěží

11)  Různé

 1. Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – stav(?)
 2. Doplnění Pravidel Zčhl o úpravy schválené na Shromáždění žadatelů dne 15.11.2014 – stav(?)
 3. Kontrola předání kufříku s materiálem zástupcům SDH Horní Lukavice (doplnění (?))
 4. Náměty na změny Pravidel Zčhl
 5. Internetové stránky Zčhl, propagace Zčhl
 6.  
 7.  
 8.  

12)  Diskuse

13)  Závěr

 

Rada přítomni : 

Polívka Michal, Polívka Milan, Žák Vlastimil, Záhrobský Vladimír, Janda Ondřej, Matoušek Alexandr, Nolč Karel,

Rada omluveni :
Studničková Aneta, Skala Petr

 

Sdružení Zčhl přítomni (zastoupeni) :
SDH Lhůta, SDH Dolní Hradiště (Bech Miroslav-předseda Sdružení Zčhl), SDH Horní Hradiště, SDH Mrtník, SDH Úherce, SDH Horní Kamenice

Hosté :
Adamec Jan

1)      Úvodem přivítal Karel Nolč přítomné

2)      Byla provedena prezence ve smyslu článku V, odst.4) Stanov Sdružení Zčhl

Je přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení Zčhl (6 z 10-ti)

3)      Byla provedena volba zapisovatele ve smyslu článku V, odst.5) Stanov Sdružení Zčhl  - zvolen O.Janda

4)      Byla přednesena zpráva o hospodaření za rok 2014 (Karel Nolč dle podkladů P.Ereta)

5)      Byla přednesena zpráva Dozorčí rady Sdružení Zčhl za rok 2014 (Karel Nolč)

 6)      Sponzoři pro rok 2015 :

Předjednáno, přislíbeno :

PROBEZ                    10.000,- Kč

DSD Metal                 10.000,- Kč

L.Valeš                       5.000,- Kč

Becker                        4.000,- Kč

V jednání :

            ČEZ (Milan Polívka – vyjádření do 20.4.2015)

            OSH Plzeň-sever (M.Bech – vyjádření do 20.4.2015)

 7)      Plakáty 2015 – (10 ks pro každého pořadatele , zbylé se rozdají družstvům na 1.kole Zčhl v H.Lukavici)

-          Termín zhotovení do 1.5.2015 (zajistí Milan Polívka)

-          Oficiální podoba dle návrhu A.Studničkové (návrh Radou jednomyslně odsouhlasen) - po vyjádření posledních oslovených sponzorů – bude známo do 20.4.2015 se případně doplní loga přispívajících sponzorů.

 8)      Finance 2015 – cílové odměny družstev:

Stav účtu k 4.4. – 61.270,- Kč , z toho 14.000,- Kč vratné zálohy pořadatelů
Zůstatek bez vratných záloh : 47.270,- Kč
Získáno od sponzorů : předběžně 29.000,- Kč
Nový výchozí stav pro rozdělení odměn bude upřesněn po vyjádření všech oslovených sponzorů.

Počet odměňovaných družstev zůstane zachován, tj. 8 družstev mužů a 5 družstev žen.

 

Cílové odměny MUŽI :
1. místo                       Kč
2. místo                      Kč
3. místo                      Kč
4. místo                      Kč
5. místo                      Kč
6. místo                      Kč
7. místo                      Kč
8. místo                      Kč

 

Cílové odměny ŽENY :
1. místo                       Kč
2. místo                       Kč
3. místo                       Kč
4. místo                       Kč
5. místo                       Kč

Muži                + Ženy                        =                    CZK

Rozdělení odměn bude provedeno do konce dubna 2015, obdobným procentním poměrem jako v roce 2014 (provede K.Nolč)

 9)      Pravidla 2015 :

Po rozdělení odměn bude doplněn Dodatek pravidel pro rok 2015 - název ligy a rozdělení odměn družstvům dle bodu 8) – zajistí J.Adamec, podklady předá K.Nolč.

 

Název ligy 2015, pokud ČEZ odmítne sponzorování ligy :

Západočeská hasičská liga 2015

 

Termín rozhodnutí a vyjádření ČEZ je do 20.4.2015 – informaci K.Nolčovi předá neprodleně Milan Polívka)

 

10)  Nahlášení hlavních rozhodčích pořadatelů soutěží 2015 :

Z důvodu minimálních změn v Pravidlech Zčhl a bezproblémového průběhu minulého ročníku Zčhl 2014 ze strany rozhodčích, nebylo pro letošní rok Radou vyžadováno.

 11)   Různé

 1. a.      Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – stav(?)

Přeplatky a pohledávky jsou k dnešnímu dni vyrovnány.

 1. Doplnění Pravidel Zčhl o úpravy schválené na Shromáždění žadatelů dne 15.11.2014 na Mokrouších – stav(?)

Pravidla byla doplněna o 2 body, v současné době je na stránkách Zčhl umístěna aktuální platná verze.

 1. Kontrola předání kufříku s materiálem zástupcům SDH Horní Lukavice-1.kolo Zčhl - (doplnění (?))

Kufřík s materiálem je kompletní, pouze je poškozené pásmo (chybí klička..)

Opravu poškozeného pásma provede Vl.Záhrobský, opravené pásmo předá O.Jandovi.

Kufřík bude předán Horní Lukavici včas (před 1.kolem Zčhl) – zajistí O.Janda

 1. d.      Náměty na změny Pravidel Zčhl

Z důvodu zavedení možnosti zvolení si pevných pořadí pro prvních 10 družstev M a 5 družstev Ž bylo provedeno doplnění Pravidel, pro stanovení jednoznačného postupu pořadatelů při konečné úpravě startovní listiny.

 1. Do bodu XIV bude doplněno:

Při sestavování startovní listiny je pořadatel povinen dodržet pořadí z rezervačního formuláře na stránkách ligy. Možnost změny startovního pořadí je možná pouze po vzájemné domluvě dvou družstev s pořadatelem.

Při neočekávané neúčasti družstva na soutěži bude startovní listina upravena sesunutím tak, aby v ní nevznikla volná místa. V tomto případě nebudou dodržena pevná startovní čísla.

2. Do bodu IV bude doplněno (za konec věty „…i neděli současně.“):

Rezervace bude ukončena den před konáním soutěže ve 20.00 hod.

Doplnění do Pravidel Zčhl provede O.Janda.

 1. e.       Internetové stránky Zčhl, propagace Zčhl

K. Nolč poděkoval J.Adamcovi za vedení internetových stránek ve vztahu k Zčhl a propagaci Zčhl na internetu.

 12)  Diskuse

Pevná startovní pořadí týmů

 13)  Závěrem poděkoval Karel Nolč všem přítomným za účast na jednání.

 Další schůze Rady Zčhl proběhne v případě potřeby 30.5.2015 na 1.kole Zčhl v Horní Lukavici.

Podpisy přítomných v.r.

 (viz originál Zápisu)